klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

• W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że
Administratorem danych osobowych widzów i odbiorców Teatru Ekostudio w Opolu jest Teatr Ekostudio z siedzibą w Opole, ul. Armii Krajowej 4 off, 45-068 Opole

• Dane kontaktowe tel.  694 956 067, tel. 077 453 94 36, adres e-mail: biuro@teatrekostudio.pl
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:ul. Armii Krajowej 4 off, 45-068 Opole lub e-mail: biuro@teatrekostudio.pl

• Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

• Działania Teatru Ekostudio polegają na oferowaniu widzom spektakli, koncertów, oraz innych wydarzeń artystycznych, które przede wszystkim polegają na działaniach artystycznych, edukacyjnych i mają na celu rozpowszechnianie kultury.

• Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania widzom i odbiorcom Teatru kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach artystycznych oraz edukacyjnych realizowanych przez Teatr, jak również w celach statystycznych.

• Teatr nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i mieści się w zakresie działalności Teatru, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Teatr mógł dostarczać swoim widzom i odbiorcom Teatru informacje w zakresie twórczości artystycznej i edukacyjnej.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ekostudio.Dane osobowe będą przetwarzane przez Teatr Ekostudio przez okres, który jest konieczny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Teatru.

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
• kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@teatrekostudio.pl
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Armii Krajowej 4 off, 45-068 Opole

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.